Organizaciona Struktura
Управни одбор Надзорни одбор Директор Музејска служба Стручни савет Музеј “21. октобар”

    • Програмски савет великог школског часа

    • Програмски савет OKTOX-a
 
    • Програмски савет манифестације “Доста су свету једне Шумарице”
 
  • Програмски савет Међународног салона антиратне карикатуре

Галеријска служба Уметнички савет Галерија “Мостови Балкана”
  • Уметнички савет манифестације “АртиЈа”
Служба изградње, уређења и одржавања

Управни одбор

Управни одбор Спомен-парка управља Спомен-парком, доноси Статут Спомен-парка и друге опште акте Спомен-парка предвиђене законом и Статутом, утврђује пословну и развојну политику Спомен-парка, одлучује о пословању Спомен-парка, доноси програм рада, на предлог директора, доноси годишњи финансијски план Спомен-парка, усваја годишњи обрачун Спомен-парка, усваја годишњи извештај о раду и пословању, даје предлог о статусним променама, у складу са законом, даје предлог оснивачу о кандидату за директора Спомен-парка, закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора имановано лице које је већ запослено на неодређено време у Спомен-парку, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду, доноси Пословник о раду, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Надзорни одбор

Надзорни одбор Спомен-парка обавља надзор над пословањем Спомен-парка, прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун Спомен-парка и друга акта од значаја за пословање Спомен-парка, о резултатима надзора обавештава управни одбор Спомен-парка и директора Спомен-парка, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Директор

Директор руководи Спомен-парком, организује и руководи радом Спомен-парка, доноси акт о организацији и систематизацији послова Спомен-парка, доноси општа и појединачна акта за које је овлашћен законом и овим Статутом, извршава одлуке управног одбора Спомен-парка, заступа Спомен-парк, стара се о законитости рада Спомен-парка, предлаже програм рада Спомен-парка, одговоран је за спровођење програма рада Спомен-парка, предлаже финансијски план Спомен-парка, одговоран је за материјално-финасијско пословање Спомен-парка, закључује уговоре у име и за рачун Спомен-парка, даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у случајевима одређеним законом и овим Статутом, подноси Управном одбору Спомен-парка извештај о резултатима пословања Спомен-парка по периодичном и годишњем обрачуну, предузима мере безбедности и заштите здравља запослених, предузима и друге радње предвиђене законом и Статутом.

Музејска служба

Музејска служба, обавља музејску делатност у Музеју „21. октобар“, и послове издавачке делатности и организације уметничких манифестација Установе.

Галеријска служба

Галеријска служба, обавља музејску, излагачку и издавачку делатност који су везани за рад и функционисање у градској галерији Мостови Балкана.

Служба изградње, уређења и одржавања

Служба изградње, уређења и одржавања, обавља послове изградње, уређења, одржавања и спроводи утврђене мере заштите меморијалног парка и објеката у њему.