Специјална библиотека

Библиотека Спомен-музеја је спeцијалног типа, јер сакупља, чува и даје на коришћење публикације везане за крагујевачку трагедију и геноцид над српским  народом, за прошлост Крагујевца и Шумадије, као и публикације из савремене историје и музеологије.

Основана је 1963. године и њен књижни фонд броји око 3.000 примерака, а  допуњава се куповином, сопственим издањима, разменом публикација са сличним установама у земљи и поклонима појединаца.

Библиотечке услуге за дипломске, семинарске и друге стучне радове користе  студенти, средњошколци, културни и јавни радници и радници Спомен-парка, тако да библиотека у потпуности остварује своју функцију.

Издавачка делатност

Издавачка делатност Установе почиње 1964. године издавањем монографије 21. октобар у тиражу од 5.000 примерака, да би се до 2008. године дошло до 86 наслова и укупног тиража од 2.300.000.

Издвојиле су се две библиотеке:

  • Библиотека Крагујевачки октобар која повремено објављује дела из историографије, публицистике и књижевности;
  •  
  • Библиотека Велики школски час која је од 1969-2000. издавала часопис Велики школски час, годишњак истоимене манифестације у тиражу од 100.000 примерака годишње и поема које се изводе на манифестацији у годишњем тиражу од 3.000 примерака. До сада је штампано 27 бројева часописа и објављене су 23 поеме.

 

Данас Музеј редовно издаје и пропагандно- информативни материјал: каталоге изложби које се одржавају у Музеју и Галерији Мостови Балкана, разгледнице, значке, проспекте, сувенире, плакате, плакете, афише, нотесе, календаре и слично.