showcase

уторак, 26 април 2022 09:20

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СПОМЕН-ПАРК „КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР“

26.04.2022.

Крагујевац

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

УСТАНОВЕ СПОМЕН-ПАРК „КРАГУЈЕВАЧКИ ОКТОБАР“

1. Подаци о Установи:

Установа Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, Десанкин венац б.б, Крагујевац, Шифра делатности: 91.02; МБ 07151438, ПИБ 101578765.

2. Радно место: директор, на период од четири године.

3. Услови за избор кандидата за директора:

1) Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама првог и другог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године које су завршене по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, а у складу са одговарајућим Правилником о врсти образовања;

2) Да има пет година радног искуства у култури;

3) Да се против њега не воде истражне радње и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

4) Држављанство Републике Србије;

5) Општа здравствена способност.

Приликом избора кандидата за директора Управни одбор Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ ће посебно ценити следеће услове:

- познавање пословања музејских установа;

- поседовање организацијских способности;

- радно искуство у области културе.

 1. Крагујевац, Десанкин венац б.б.

 1. је петнаестдана од дана оглашавања јавног конкурса на сајту Националне службе за запошљавање, у једним дневним новинама које се дистрибуирају на територији целе Србије и почиње да тече наредног дана од дана објављивања.

 1. 6. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се поштому запечаћеној коверти Управном одбору Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, на адресу: Десанкин венац б.б, 34000 Крагујевац, са назнаком: „За јавни конкурс за избор директора Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ – НЕ ОТВАРАТИ“

 1. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о организаторским способностима.
 1. предлог програма рада и развоја Спомен-парка за период од четири године;
 2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
 3. оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству;
 4. биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду;
 5. уверења надлежних органа да се против њега не води истрага, да против њега није потигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није правноснажно осуђиван у трајању дужем од шест месеци за кривична дела која се гоне по службеној дужности (не старија од шест месеци);
 6. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
 7. извод из матичне књиге рођених;
 8. оверену копију личне карте или извод (за личне карте са чипом) и
 9. доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење (оригинал).

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Установе Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ одбацује закључком.

Након окончања Јавног конкурса, Управни одбор обавља усмени разговор са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом и доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата на даљу надлежност.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је руководилац Службе заједничких послова установа културе Раде Грујић, телефон: 034/301-480, сваког радног дана од 9 до 15 часова.  

pdfKonkurs_za_izbor_direкtora_Spomen_park.pdf264.65 KB

  

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                                    Дејан Петровић

 

КОНКУРС- АРТиЈА 03. Међународно бијенале уметности

ZNAK i LOGOTIP srpski 01JPG

Виртуална тура

mali baner 06

222

посета1

055 flajer i poster