showcase

2015 година

POŠTOVANI/A GOSPODINE/GOSPOĐO!
DRAGI PRIJATLJU!
U znak seć anja na veliki zloč in u Kragujevcu, u kome su 1941., pre 74 godine, nemač ki okupatori u jednom danu streljali
blizu tri hiljade nevinih civila, i sa iskrenom ž eljom da svetom prevlada mir, posebno danas kada se nalazi pred ambisom
svetskog rata
Spomen park “Kragujevač ki oktobar r a s p i s u j e
MEĐUNARODNI KONKURS XVIII SALONA ANTIRATNE KARIKATURE
"KRAGUJEVAC 2015"
Međ unarodni ž iri ć e od prispelih radova odabrati radove za izlaganje i objavljivanje u Katalogu Salona i dodeliti sledeć e
nagrade
Gran pri “Kurir mira” i nagradu od 1.500 evra Međunarodne asocijacije gradova vesnika mira
Zlatnu plaketu i 1.000 evra
Srebrnu plaketu i 800 evra
Bronzanu plaketu i 500 evra
Nagradu gradonač elnika Bidgoš č a (Poljska) u iznosu od 750 evra
Nagradu grada Ingolš tata (Nemač ka) u iznosu od 500 evra
Nagradu grada Bielsko-Biala (Poljska) u iznosu od 500 evra
Nagradu grada Sirena (Francuska) u iznosu od 500 evra
Nagrada grada Piteštija (Rumunija) u iznosu od 500 evra
Nagradu grada Karare (Italija) u iznosu od 500 evra
UKUPAN FOND NAGRADA JE 7.050 EVRA.
Žiri mož e dodeliti i određeni broj diploma radovima iz už eg izbora.

Pravo uč eš ć a na konkursu imaju karikaturisti i likovni stvaraoci iz celog sveta koji na antiratnu i temu razumevanja i
solidarnosti međ u ljudima i narodima poš alju najviš e 3 (tri) rada, koji nisu nagrađ eni na drugim međ unarodnim
konkursima, najveć eg formata A4-A3, u likovnoj tehnici koju sami izaberu, rač unajuć i i elektronsku formu, uz originalni
potpis. Radovi na poleđ ini treba da sadrž e podatke o autoru (ime, prezime, godinu rođ enja, adresu, telefon/faks, email)
Rok za prijem radova je 11. septembar 2015. godine. Žiriranje ć e se obaviti 12. i 13. septembra 2015.
Karikature slati na adresu: SALON ANTIRATNE KARIKATURE, Spomen-park „Kragujevač ki oktobar“, Desankin venac bb, 34000
Kragujevac, Srbija, a elektronske na adresu biblioteka@spomenpark.rs
Radovi prispeli na konkurs se ne vrać aju a Salon zadrž ava pravo njihovog koriš ć enja bez posebne naknade.Svi
selektirani uč esici ć e dobiti katalog.
NAPOMENA: Međunarodni salona antiratne karikature imao je veliku međunarodnu promociju i afirmaciju.
Posle proglašenja pobednika, uručenja nagrada i otvaranja izložbe u Kragujevcu, izložba Salona se postavlja u
brojnim gradovima u svetu i u međunarodnim organizacijama. Tako je izložba Salona bila predstavljena u zgradi
Ujedinjenih nacija u Njujorku, u izložbenim prostorijama zgrade „Šarmanj“ Evropske komisije u Briselu.
Odabrani radovi XVII Salona predstavljeni su u Kragujevcu, poljskim gradovima Osvijenćim (Aušvic), Bidgošć,
Plonsk, Vielun, Torunj, Piteštiju (Rumunija), Ingolštatu (Nemačka) i Nju Hejvenu (SAD), Beogradu (Srbija).
Predstoji im izlaganje u Novom Pazaru (Srbija), kao i u Sirenu (Francuska) i Karari (Italija).

КОНКУРС- АРТиЈА 03. Међународно бијенале уметности

ZNAK i LOGOTIP srpski 01JPG